SID BANKA

SID banka izvaja dolžniško in lastniško financiranje ter različne oblike prevzemanja in delitve tveganj za posle in projekte na lokalni, regionalni in državni ravni. S financiranjem in zavarovanjem izvoza ter investicij v tujini in kot nacionalna izvozno-kreditna agencija zagotavlja možnosti za izvedbo izvoznih poslov, zmanjšuje poslovna nemarketabilna tveganja in tako ustvarja stabilne razmere za mednarodno poslovanje slovenskih podjetij v 90 državah sveta. Hkrati je SID banka vstopna točka za slovenska podjetja, ko gre za izkoristek možnosti financiranja projektov v okviru Naložbenega načrta za Evropo (t. i. Junckerjev sklad).

 

Odpravljanje
tržnih
pomanjkljivosti

SID banka se ne osredotoča na kratkoročne zasebne koristi posameznih poslov, temveč deluje v smeri dolgoročnih družbenih koristi. Svoje storitve izvaja v sodelovanju s poslovnimi bankami, hranilnicami in skladi ter tudi neposredno. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne pomanjkljivosti oziroma tržne vrzeli, ki nastanejo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev s strani zasebnega sektorja, ki bi ustrezala povpraševanju podjetij. SID banka tako prevzema višja tveganja (zlasti daljše ročnosti posojil, nižje donose ter manjše zahteve glede kreditnih zavarovanj), kar je pomembno še posebej za mala in srednje velika podjetja. Tako spodbujamo rast in njihov izvoz ter internacionalizacijo, ki je ključna za gospodarsko rast.

Posredovanje
evropskih
sredstev

SID banka je z uporabo evropskih kohezijskih sredstev prek Sklada skladov naredila pomemben korak v smeri prehoda iz nepovratnih v povratna sredstva in tako zagotovila multiplikacijo sredstev ter ponovno večkratno uporabo kohezijskih sredstev v gospodarstvu.

Uveljavljanje
koncepta
the krožnega
gospodarstva

Ena izmed ključnih prioritet SID banke je financiranje zelenih projektov in krožnega gospodarstva. To potrjuje tudi izdaja zelene obveznice, za katero je SID banka prejela prestižno mednarodno nagrado in prek katere financira zelene naložbe v okolje, obnovljive vire energije, čisti transport ter trajnostno upravljanje in urbani razvoj.